Visokorizična mjesta


Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, i  Cilja 1. Mjere 1.3. Antikorupcionog programa ŠPD-a i tačke 6. Akcionog plana  za  provođenje  Antikorupcionog programa ŠPD-a za period 2014-2016, Uprava ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa , na svojoj 37. redovnoj  sjednici, održanoj dana 28.05.2014. godine donosi i javno objavljuje:

 

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA KOJA SU VISOKORIZIČNA NA KORUPCIJU
U ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. BOSANSKA KRUPA,

 
I

                     
U cilju jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti  u radu ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, izvršena je procjena i utvrđena su radna mjesta sa visokim stepenom rizika na korupciju u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa,


II

Radna mjesta koja su procjenjena kao visokorizična u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, shodno tački I ove Odluke su:

 

            1. DIREKCIJA

 •   Predsjednik Uprave i članovi Uprave
 •   Sekretar ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa
 •   Direktor Odjeljenja interne revizije i revizori
 •   Rukovodilac Sektora iskorištavanja šuma
 •   Rukovodilac Sektora uzgoja i zaštite šuma i divljači
 •   Rukovodilac Sektora za ekologiju
 •   Rukovodilac Sektora za uređivanje šuma
 •   Rukovodilac Sektora pripreme proizvodnje
 •   Rukovodilac Službe za komercijalne poslove
 •   Rukovodilac Službe za imovinsko pravne poslove
 •   Rukovodilac Službe za zaštitu zaposlenika, imovine i PPZ
 •   Rukovodilac Sektora  ekonomskih poslova
 •   Rukovodilac Odjeljenja interne kontrole
 •   Rukovodilac Službe za računovodstvo
 •   Rukovodilac Službe za finansijske poslove
 •   Rukovodilac službe za računovodstvo
 •   Komisija za Javne nabavke (svi članovi)
 •   Komisija za prodaju šumskih drvnih sortimenata licitacijom/javnim nadmetanjem
 1.       PODRUŽNICE/POGON
 •   Upravnici podružnice/Pogona
 •   Pomoćnici upravnika
 •   Poslovođe uzgoja,  zaštite šuma i ekologije
 •   Poslovođa iskorištavanja šuma
 •   Projektant u izdanačkim šumama
 •   Projektant u visokim šumama
 •   Primač na šuma panju
 •   Otpremač drvnih sortimenata
 •   Lovočuvar

  

III

Svi zaposlenici uposleni na radnim mjestima iz tačke II. ove Odluke, obavezni su početkom svake godine, a najkasnije do 31.01. tekuće godine, potpisati izjavu o povjerljivost i nepristranosti.

 

Izjava o povjerljivosti i nepristrasnosti sastavni je dio ove Odluke, te je kao prilog  nalazi u prilogu ove Odluke.

 

                                                                                  IV.

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba  za opće i kadrovske poslove

 

VOva Odluka  se  primjenjuje  od 01.01.2015. godine.
Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije